- İhracat amacıyla, ihraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt içi alımla temin edilecek hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul, ara malı, ambalaj v.b. için çeşitli muafiyetler sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

- Dahilde İşleme İzin Belgesi ile serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergileri teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz olarak ithal edilmekte ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip alınan teminatlar firmaya iade edilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip şirketlerin sahip oldukları diğer avantajlar,
1.
AB ülkelerinden ithalatta KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet
2.
Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
3.
KKDF muafiyeti
4.
İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim uygulamalarından muafiyet,
5.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti,
6.
Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
7.
Ödenmiş vergilerin geri alınması kolaylığı
8.
İndirimli teminat uygulaması kolaylığı
9.
Eşdeğer eşya kullanımına kolaylık verilmesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi başvuruları Dahilde işleme rejimi sistemi içerisinde elektronik sertifika/elektronik imza sahibi kişi veya şirketlerce (PROJE DANIŞ A.Ş) elektronik ortamda yapılmaktadır.