DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUN VE YÖNETMELİĞİ

Bilindiği üzere 2003 yılında yeni Yabancı Sermaye kanunu çıkartılarak yürürlüğe girmiştir. Eskiden olduğu gibi bir çok izin almaya ve bürokratik işlemlere son verilmek istenmiştir. Bu doğrultuda yabancı sermaye şirketleri artık Türk şirketleri gibi direk kurulmaktadır. Proje Danış olarak Yabancı Sermaye Şirket kurulmasına, gerekli düzenlemelerin yapılmasında uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz. İstendiğinde yapılacak yatırımları teşvik belgesine bağlayabilmekteyiz.

Kanun :

17.06.2003 ve 25141 sayılı Resmi Gazetede 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla yabancı yatırımların özendirilmesi, korunması, uluslar arası standartlara uyulması, izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yatırım yapılabilecektir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muamele göreceklerdir. Yabancı yatırımlar kamu yararı gerekmedikçe ve karşılıklar ödenmedikçe kamulaştırılamayacaktır. Türkiye’deki faaliyet ve işlerden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans yönetim ve benzeri anlaşmalarla ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar ve özel finans kurumlarınca transferleri serbestçe yapılabilecektir. Yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlarının edinimine açık bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynı hak edinmeleri serbesttir. Uyuşmazlıkların çözümünde görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra milli ve milletler arası tahkime başvurulabilecektir. Nakit dışı sermaye değer tespiti Türk Ticaret Kanununa göre yapılacaktır. Ancak şirketlerin menkul kıymetleri yatırım aracı olarak kullanılmışsa menşei ülke mevzuatına göre yetkili makam veya kişiler yapabilecektir. Bu kanun kapsamında kurulan şirket şube ve kuruluşlarda çalıştırılacak yabancı uyruklu personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilecektir. Müsteşarlık ve Çalışma Bakanlığı müştereken yönetmelik hazırlayacaktır. İrtibat bürolarının açılmasına izni Müsteşarlık verecektir. Müsteşarlık genel politikaların belirlenmesinde ve faaliyetlere katılmaya yetkili olacaktır. Eski kanuna göre kurulan şirketler kazanılmış hakları saklı kalmak ile bu kanuna tabi olacaklardır.

Yönetmelik :

20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği yayınlanmıştır. Direk kurulan yabancı sermaye şirketi “Şirket ve Şube kurului bildirim formunu ve dilekçesini doldurarak işlemleri yapacaktır. Ticaret sicil Memurlukları bazı belgeleri Hazine Müsteşarlığına gönderecektir. Kanun kapsamındaki şirketler her yılın en geç Mayıs ayında “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formunu” doldurarak ilgili Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderecektir. Sermaye ödemeleri ile ilgili olarak ise “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formunu” doldurarak aynı Genel Müdürlüğe göndereceklerdir. Aynı şekilde yabacı sermaye şirketi bünyesinde harhangi bir hisse devri olmuşsa en az bir ay içinde aynı Genel Müdürlüğe “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formunu” göndereceklerdir. Kanun kapsamında olmayan  Türk sermayeli şirketler herhangi bir şekilde yabancı sermaye girmesi durumunda aynı işlem yapılacaktır. Hazine Müsteşarlığı Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydı ile irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir. Kuruluş izni alan irtibat büroları en geç bir ay içinde vergi dairesinden aldıkları kayıt belgesinin bir örneğini Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir. Adres değişikliğinde de bir ay içinde bildirim yapılmalıdır. İrtibat büroları her yılın en geç Mayıs ayında “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu” doldurarak Genel Müdürlüğe gönderirler. Yabancı Sermayeli şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirket yapılarına göre direk kurulurlar.